Voor bestellen, leveren en betalen van bakboxen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Zus en Zoet 1. Inleiding In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - ‘Zus en Zoet’: éénmanszaak met ondernemingsnummer 0684.828.710 en met adres te Albertlei 52, 2550 Kontich; - ‘Klant’: Consumenten die een overeenkomst sluit met Zus en Zoet; - ‘Consument’: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; - ‘Partijen’: Zus en Zoet en de Klant; - ‘Producten’: door Zus en Zoet verkochte goederen en geleverde diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de Partijen. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. De klant erkent kennis genomen te hebben van de Algemene voorwaarden en aanvaardt ze volledig. 2. Overeenkomsten en bestellingen 1. Zus en Zoet besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten (informatie m.b.t. allergenen etc.), dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste stan-daarden op de markt. 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Zus en Zoet en haar Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalifi-ceerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zus en Zoet gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 3. Product De producten die Zus en Zoet aanbiedt zijn de producten die op de site worden aangegeven op de dag dat de Klant de site bezoekt en dit zolang de voorraad strekt. De verkoper besteedt de grootste zorg aan de correcte weergave en sa-menstelling van het product. 4. Prijzen Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Klant fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Zus en Zoet worden gecorrigeerd. 5. Betaling 1. Klanten hebben de mogelijkheid te betalen per overschrijving of met de online betalingsmogelijkheden voorzien op de website. 2. Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaan-de ingebrekestelling nalatigheidsintresten mee gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, zulks onverminderd het recht van de uitvoerder om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijke geleden schade. Bovendien behoudt de uitvoerder zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit conform het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten. 3. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Consu-menten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. 4. Zus en Zoet stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Zus en Zoet behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. 6. Levering 1. Wij verwerken iedere bestelling spoedig, doch slechts na betaling van 100% van het totaalbedrag. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonde-ring van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Zus en Zoet streeft ernaar de goederen te leveren binnen de 2 werkdagen. Levering wordt voorzien op maandag, woens-dag en vrijdag. 2. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Klant. In het geval dat een door de Klant besteld product niet op voorraad zou zijn, verplicht Zus en Zoet de Klant ertoe binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. 3. Zus en Zoet doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Voor leveringen binnen de provincie Antwerpen wordt zelf geleverd, voor leveringen buiten de provincie Antwerpen wordt beroep gedaan op een professionele koerier. Zus en Zoet zal de dag voor de levering een sms sturen naar de klant met info over het concrete tijdstip van levering. Bij afgifte onderte-kent de klant een leveringsbon. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij de buren. Zus en Zoet neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestel-ling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. 4. De verantwoordelijkheid van Zus en Zoet inzake de bewaringstemperatuur en bijgevolg ook de versheid van de producten stopt op het moment van de eerste aanbieding. 7. Herroepingsrecht (Artikel VI.47 e.v. Wetboek Economisch Recht) Na de dag van ontvangst van online bestelde producten, heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen om zijn bestelling te herroepen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete. De consument draagt dan enkel de directe terugzendingskosten. Dit herroepingsrecht geldt niet voor op maat of op aanvraag geproduceerde goederen of producten die op grond van hun eigen-schappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven. De consument kan de overeenkomst herroepen via dit formulier: Aan: Zus en Zoet t.a.v. Carolien Hendrickx, Albertlei 52, 2550 Kontich, e-mail: carolienhendrickx@hotmail.com; Ik deel / Wij delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) de koopovereenkomst betreffende volgende goederen herroep/herroepen (*) : - Besteld op / Ontvangen op (*): … - Uw naam / namen: … - Uw adres: … - Datum: … - Uw handtekening (enkel op papieren formulier) (*) Schrap wat niet van toepassing is De Consument die herroept, moet het Product terugzenden in een degelijke verpakking op eigen kosten en risico. Bij een geldige herroeping zal Zus en Zoet binnen 14 dagen terugbetalen. 8. Overmacht 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht dan worden die verplich-tingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijk ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 3. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid, de (redelijke) on-vermijdbaarheid waardoor de contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt ook verwezen naar hetgeen de rechtspraak aanvaard als zijnde overmacht. 9. Privacy Zus en Zoet verzamelt en gebruikt de door de Klant opgegeven informatie voor het verwerken, voltooien en opvolgen van de bestellingen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, consulteerbaar via de website. 10. Tot slot Elke overeenkomst tussen de Partijen wordt beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van Consumenten met woonplaats buiten België om zich te beroepen op dwingende bepalingen van hun nationaal recht. Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondis-sement Antwerpen. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig zou zijn om een andere reden, maar wel geldig zou geweest zijn mits zij een beperktere omvang had, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest omvangrijke be-perktere omvang waarin zij wel geldig is.

Onze privacy-gedragscode

Privacy

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT Inleiding Zus en Zoet is heel blij met het vertrouwen dat je in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Toepasselijkheid Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op de verwerking van de door leden verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Zus en Zoet. Persoonsgegevens  Hoe verzamelt Zus en Zoet persoonsgegevens? Zus en Zoet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zus en Zoet verzamelt Persoonsgegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, meedoet aan een enquête of test, informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.  Welke persoonsgegevens verzamelt Zus en Zoet? Zus en Zoet verzamelt contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en productvoorkeuren. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan ons. De inhoud van de gesprekken bewaren we om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Zus en Zoet, kan Zus en Zoet aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze websit. Het gaat hierbij om gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open- en klikstatistieken) worden ook op individueel niveau vastgelegd. Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Indien je dit niet wilt, lees je in paragraaf 4 hoe je hier bezwaar tegen kunt aantekenen.  Waarom verzamelt Zus en Zoet Persoonsgegevens? Zus en Zoet verwerkt Persoonsgegevens om je bestelling volgens overeenkomst uit te voeren, om een bestelaccount aan te maken waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. We slaan gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief. Zus en Zoet verstrekt je gegevens nooit aan derden.  Jouw rechten: correctie, inzage en verzet Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Zus en Zoet worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Stuur dan een e-mail naar info@zusenzoet.be.  Hoe beveiligt Zus en Zoet jouw gegevens? De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zus en Zoet.  Cookies Zus en Zoet gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Zus en Zoet of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.